CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN SẢN PHẨM

Các Điều khoản và Điều kiện Mua bán Sản phẩm (“Các Điều khoản”) này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản phẩm (như được định nghĩa dưới đây) giữa Quý khách (như được định nghĩa đưới đây) và Công ty (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Gian hàng điện tử được vận hành trên website thương mại điện tử http:/bavapen.com và http:/bavapen.com/san-pham Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều khoản này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công ty tùy từng thời điểm khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan)

2.1 Bất kỳ hình ảnh hay hình chụp của các Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi chỉ để minh họa và Sản phẩm thực tế được bán ở Việt Nam có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo màu sắc, kích thước và chi tiết của Sản phẩm được hiển thị chính xác, tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, chúng tôi không thể đảm bảo được máy tính của Quý khách hiển thị chính xác màu sắc và chi tiết Sản phẩm của chúng tôi. Do đó, Sản phẩm mà Quý khách nhận được có thể khác một chút so với với hình ảnh quảng cáo.

2.2 Ngoài ra, bất kỳ bao bì nào được sử dụng cho Sản phẩm khi cung cấp đến Quý khách có thể khác với bao bì được hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến.

3.1 Đơn đặt hàng.
Quy trình đặt hàng của chúng tôi cho phép Quý khách kiểm tra Sản phẩm đã đặt mua theo Đơn đặt hàng và cho phép Quý khách rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn đặt hàng trước khi Quý khách gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi. Quý khách vui lòng đọc kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng của Quý khách trước khi gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi.

3.2 Xác nhận đơn hàng.
Quý khách gửi Đơn đặt hàng của Quý khách đến chúng tôi bằng cách sử dụng chức năng đặt mua Sản phẩm trực tuyến và khi đó Đơn đặt hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản phẩm của Quý khách đối với Sản phẩm của chúng tôi theo các Điều khoản này. Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt (“Xác Nhận Đơn Hàng”). Quý khách vui lòng lưu ý rằng Xác Nhận Đơn Hàng chỉ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách chứ không có nghĩa rằng Đơn đặt hàng của Quý khách đã được Chúng tôi chấp nhận.

3.3 Từ chối hoặc bảo lưu.
Chúng tôi có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách và gửi thư điện tử trả lời như vậy trong những trường hợp sau:

(a) Khi không có sẵn hoặc không còn Sản phẩm đó; 
(b) Khi có sai sót về hiển thị giá cả hay mô tả Sản phẩm (xem điều 10.3 bên dưới); 
(c) Khi Quý khách không đáp ứng đủ tất cả các điều kiện được quy định tại mục 4 bên dưới; 
(d) Đơn đặt hàng có địa chỉ nhận hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam; 
(e) Chúng tôi có các căn cứ rõ ràng xác định rằng Quý khách không đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 dưới đây; hoặc 
(f) Xảy ra trường hợp được quy định tại Điều 10.3 dưới đây.

3.4 Chấp nhận Đơn hàng và xác lập Hợp đồng.
Sau khi nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ rà soát và kiểm tra Đơn đặt hàng của Quý khách với hàng hóa trong kho hàng của chúng tôi và gửi thư điện tử thông báo giao Sản phẩm (“Thông Báo Giao Sản Phẩm”) cho Quý khách. Chỉ khi có Thông Báo Giao Sản Phẩm thì hợp đồng mua bán giữa Quý khách và Công ty Cổ Phần Di Động Thành Công đối với các Sản phẩm là điện thoại và phụ kiện hoặc giữa Quý khách và Công ty Cổ Phần Di Động Thành Công đối với các Sản phẩm điện tử và điện lạnh mới được coi là xác lập. Địa chỉ thư điện tử được gửi từ chúng tôi theo Các Điều khoản này là saleadmin@bavapen.com.

3.5 Hợp đồng chỉ xác lập cho các Sản phẩm có trong Thông Báo Giao Sản Phẩm. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác trong Đơn đặt hàng của Quý khách mà chưa được chấp nhận trong Thông Báo Giao Sản Phẩm.

3.6 Tất cả các Sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào hàng hóa có sẵn hay không. Nếu, vì một lý do nào đó, bất kỳ hoặc tất cả các Sản phẩm mà Quý khách đặt mua đã hết hàng, hoặc có sai sót về hiển thị giá trên Cửa hàng trực tuyến, Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo với Quý khách về việc này sớm nhất có thể ngay sau khi chúng tôi có thông tin đầy đủ và đồng thời thông báo đến Quý khách ngày giao được điều chỉnh. Nếu Quý khách không đồng ý gia hạn thời hạn giao và nếu Quý khách đã thanh toán cho những Sản phẩm này, chúng tôi sẽ hoàn lại cho Quý khách số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

1.1 Định nghĩa
Trong Các Điều Khoản này, ngoại trừ trong phạm vi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có các ý nghĩa tương ứng như sau:

(a) “Chúng tôi” hoặc “Công ty” nghĩa là Công ty Cổ Phần Di Động Thành Công được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động Chi nhánh số do Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 4 năm 2014 và/hoặc Công ty Cổ Phần Di Động Thành Công  được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0313055543 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2014 và là các bên bán Sản phẩm cho Quý khách theo Các Điều khoản này. 
(b) “Cửa hàng trực tuyến” nghĩa là gian hàng điện tử của Công ty được vận hành thông qua Website Bán Hàng để phục vụ cho việc mua bán Sản phẩm theo Các Điều khoản này. 
(c) “Hợp đồng mua bán” nghĩa là hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa chúng tôi và Quý khách được cấu thành và giao kết theo Các Điều khoản này. 
(d) “Ngày Làm Việc” nghĩa là các ngày làm việc trong tuần, ngoại trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ tại Việt Nam. 
(e) “Quý khách” nghĩa là bất kỳ người nào (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) trực tiếp mua bất kỳ Sản Phẩm nào từ Công ty. 
(f) “Sản phẩm” nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được Công ty bán cho Quý khách theo quy định của Các Điều khoản này. 
(g) “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện hoặc tình huống bất thường diễn ra sau khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực mà:

(i) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một Bên ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó, 
(ii) Bên đó không thể dự phòng một cách hợp lý trước khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực, 
(iii) Bên đó không thể tránh hoặc khắc phục một cách hợp lý, và (iv) về căn bản không do Bên đó gây ra, như: động đất, giông, lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh, bão và các thiên tai khác, chiến tranh, đình công hay đóng cửa nơi làm việc do các tổ chức, cá nhân khác gây ra, các sai sót của nhà thầu phụ hay các bên cung cấp, các trường hợp hệ thống thông tin liên lạc viễn thông công cộng hoặc cá nhân bị gián đoạn, hoặc không thể sử dụng phương tiện di chuyển công cộng hoặc cá nhân, và các địch họa, các quyết định do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành, do sự sai sót, chậm trễ, thay đổi nội bộ từ phía cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi giải quyết các thủ tục liên quan đến Hợp đồng mua bán.

(h) “Website Bán Hàng” nghĩa là website thương mại điện tử tại http:/bavapen.com và http:/bavapen.com/sản-phẩm mà chúng tôi có quyền sử dụng hợp pháp như một môi trường cho phép chúng tôi thực hiện giao dịch thương mại điện tử bao gồm việc mua bán Sản phẩm với Quý khách theo Các Điều khoản này.

1.2 Giải thích

(a) Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các từ ngữ biểu hiện ở dạng số ít sẽ bao gồm biểu hiện cả ở dạng số nhiều và ngược lại. 
(b) Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu các quy định về hiến pháp, hiệp ước, sắc lệnh, hiệp định, quy chế, đạo luật, quy định, pháp lệnh, các văn bản dưới luật, thông tư và quyết định. Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu luật đó kể cả khi nó được sửa đổi, hợp nhất, bổ sung hoặc thay thế. 
(c) Tiêu đề của các điều khoản được đưa vào chỉ nhằm mục đích chỉ dẫn và không được xem là hình thành nên một phần của ngữ cảnh hoặc được xem xét để giải thích Các Điều Khoản này. 
(d) Nếu một khoảng thời gian được xác định từ, sau hoặc trước một ngày xác định hoặc ngày diễn ra một sự kiện, hành động, khoảng thời gian vừa nêu trên sẽ không bao gồm ngày như vậy. 
(e) Nếu một công việc được yêu cầu phải thực hiện vào một ngày không phải là Ngày Làm Việc, công việc đó sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc kế tiếp. 
(f) Ngày tháng và thời gian được hiểu là ngày tháng và thời gian ở Việt Nam.

Có một số điều khoản bảo hành đi kèm với Sản phẩm và không thể được loại trừ theo điều 21 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 (“Luật Bảo Vệ NTD”). Sản phẩm của Quý khách có thể được bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế nếu Sản phẩm đó không đạt chuẩn chất lượng và mức độ hư hỏng không phải là hoàn toàn phù hợp với Các Điều khoản này. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800-588-889 (dịch vụ 24/7) để được hướng dẫn quy trình bảo hành sản phẩm.

7.1 Phạm vi giao hàng.
Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

7.2 Cách thức liên hệ.
Sau khi sản phẩm được đóng gói và chuyển tới đơn vị vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử xác nhận tới Quý khách kèm theo đường dẫn (link) tra cứu tình trạng Đơn đặt hàng. Trước khi giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thông tin Quý khách đã đăng ký để xác nhận thời gian giao hàng.

7.3 Thời gian giao hàng 
Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong thời gian vận chuyển tối đa [ba (03)] Ngày Làm Việc (áp dụng với khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội và Đà Nẵng), và [năm (05)] Ngày Làm Việc (áp dụng với các khu vực khác) tính từ ngày Quý khách nhận được Thông Báo Giao Sản Phẩm từ chúng tôi theo Các Điều khoản này nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định. 
– Áp dụng tại TP Hà Nội (Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hà Đông, Trung Văn – Nam Từ Liêm, Đại Mỗ – Nam Từ Liêm, Mỹ Trì – Nam Từ Liêm, Phú Đô – Nam Từ Liêm, Cầu Diễn – Nam Từ Liêm, Tây Mỗ – Nam Từ Liêm, Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm, Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm, Cổ Nhuế – Bắc Từ Liêm, Xuân Tảo – Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế 1 – Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế 2 – Bắc Từ Liêm, Minh Khai – Bắc Từ Liêm, Đông Ngạc 1 – Bắc Từ Liêm, Đông Ngạc 2 – Bắc Từ Liêm, Phú Diễn 1 – Bắc Từ Liêm, Phú Diễn 1 – Bắc Từ Liêm, Xã Lam Lồng – Đông Anh, Xã Phủ Lỗ – Đông Anh, Xã Kim Trung – Đông Anh, Trâu Quỳ – Gia Lâm, Yên Viên – Gia Lâm, Bát Tràng – Gia Lâm, Cổ Bi – Gia Lâm, Yên Trường – Gia Lâm); tại TP Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp).

7.4 Cách thức kiểm tra Đơn đặt hàng.
Quý khách có thể kiểm tra tình trạng thực hiện Đơn đặt hàng qua đường dẫn (link) trong các thư điện tử của chúng tôi theo quy định tại Điều 3 trên đây được gửi cho Quý khách

7.5 Giao hàng chậm.
Nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách ngày giao được điều chỉnh để giao các Sản phẩm.

7.6 Ký nhận Sản phẩm.
Khi Sản phẩm được giao cho Quý khách, Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận Sản phẩm. Quý khách sẽ phải kiểm tra Sản phẩm cho bất kì lỗi hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận Sản phẩm. Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể khi Sản phẩm đã được giao cho Quý khách hoặc cho người được Quý khách ủy quyền nhận Sản Phẩm theo quy định của Các Điều khoản này. Quý khách nên giữ kỹ biên nhận Sản phẩm phòng trường hợp sau này Quý khách cần trao đổi lại hoặc có nhu cầu bảo hành Sản phẩm đã mua với chúng tôi. Việc đổi lại hoặc bảo hành sẽ được thực hiện theo chính sách chung của chúng tôi.

7.7 Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị Đơn đặt hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm, khu vực nằm ngoài phạm vi chuyển hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ theo thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng để thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể, sắp xếp hủy Đơn đặt hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác nếu thấy cần thiết.

7.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận Sản phẩm để tránh làm hỏng Sản phẩm, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn nào để mở. Trong trường hợp Sản phẩm bị hư hỏng do Quý khách sử dụng vật sắc nhọn để mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế đối với những Sản phẩm như vậy. Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách sẵn sàng nhận Sản phẩm mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian hợp lý nào mà chúng tôi đã đưa ra.

7.9 Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận Sản phẩm sau khi chúng tôi thực hiện việc giao Sản phẩm theo quy định của Các Điều khoản này, chúng tôi sẽ gửi lại thư điện tử hướng dẫn cách thức để Quý khách được nhận Sản phẩm và Quý khách sẽ đến địa điểm được chỉ định của chúng tôi để nhận Sản phẩm. Trong trường hợp này, mọi rủi ro đối với Sản phẩm vẫn được xem là đã chuyển giao cho Quý khách kể từ ngày chúng tôi gửi lại thư điện tử hướng dẫn cho Quý khách. Nếu việc giao và nhận Sản phẩm bị trì hoãn vì sự từ chối nhận Sản phẩm không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng hai (02) tuần cho sự cố gắng giao Sản phẩm lần đầu của chúng tôi) không nhận Sản phẩm hoặc lấy Sản phẩm từ đơn vị vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng một trong hai cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi): 
(a) Thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác từ việc lưu giữ Sản phẩm mà Quý khách phải chịu; hoặc 
(b) Sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ các khoản thanh toán nào mà Quý khách đã trả cho Hợp đồng mua bán cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, sau khi trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả Sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào).

7.10 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các Sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

7.11 Trong trường hợp Quý khách muốn thay đổi thông tin giao nhận hàng, Quý khách có thể gọi lên Tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số 090 99999 20 để được hỗ trợ. Quý khách lưu ý, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ thay đổi thông tin giao nhận trong những trường hợp được coi là hợp lý và được thông báo kịp thời tới chúng tôi.

7.12 Trong trường hợp Quý khách yêu cầu giao Sản phẩm cho một bên thứ ba như người quen của Quý khách, hoặc cho bất kỳ đơn vị vận chuyển nào không ký hợp đồng trực tiếp với chúng tôi, mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển sẽ do Quý khách chịu.

7.13 Quý khách có thể thông báo cho chúng tôi việc thay đổi về người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách bằng cách liên hệ tới tổng đài chăm sóc khách hàng 0909 9999 20 ngay sau khi đặt Sản phẩm. Người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hợp lệ cùng với thư uỷ quyền của Quý khách. Cũng như trên, mọi chi phí và rủi ro do việc thay đổi người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ do Quý khách chịu. Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong việc uỷ quyền nêu trên.

7.14 Nếu Quý khách không nhận được Sản phẩm trong thời gian giao hàng dự định trong Xác nhận chuyển hàng, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng 090 99999 20 (dịch vụ 24/7).

10.1 Giá của các Sản phẩm sẽ được niêm yết trên Website Bán Hàng theo thời gian, ngoại trừ trong trường hợp mắc các lỗi hiển nhiên như quy định tại Điều 10.3. Giá Sản phẩm đã bao gồm thuế GTGT. Trừ khi có quy định khác đi trong Thông Báo Giao Sản Phẩm, giá niêm yết trên Website Bán Hàng cho các Sản phẩm đã bao gồm phí giao hàng.

10.2 Giá của Sản phẩm và chi phí vận chuyển có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng biệt của chúng tôi, tuy nhiên những thay đổi này sẽ không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi đã gửi đến Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm.

10.3 Cửa hàng trực tuyến chứa rất nhiều thông tin về các Sản phẩm, vì thế dù chúng tôi có nỗ lực hết sức, sẽ không loại trừ khả năng là thông tin giá cả của một vài Sản phẩm bị sai sót. Chúng tôi kiểm tra giá của Sản phẩm như một phần của quy trình điều phối, chính vì thế nếu giá thật của Sản phẩm thấp hơn giá trên Cửa hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ tính giá thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho Quý khách. Nếu giá thật của Sản phẩm cao hơn giá trên Cửa hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trước khi gửi Sản phẩm, hoặc chúng tôi sẽ từ chối Đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định của Các Điều khoản này và nêu rõ cho Quý khách về sự từ chối đó. Trong trường hợp việc nhầm lẫn về giá là hiển nhiên, dễ dàng nhận thấy, và Quý khách có thể nhận ra đó là một sự sai sót, chúng tôi sẽ không cung cấp Sản phẩm cho Quý khách với giá nhầm lẫn (giá thấp hơn) đó.

10.4 Phương thức thanh toán trực tuyến được chấp nhận cho tất cả Sản phẩm là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM nội địa. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ sẽ được tính tại hay ngay sau thời điểm Quý khách gửi Đơn đặt hàng. Quý khách luôn luôn phải cập nhật các thông tin trong tài khoản hiện tại của mình. Quý khách có thể truy cập và chỉnh sửa tài khoản thanh toán tại Cửa hàng trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào.

12.1 Khi mua sản phẩm tại Website Bán Hàng, Quý khách có các quyền theo Điều 8 của Luật Bảo Vệ NTD mà không thể bị loại trừ, ngăn cản hoặc điều chỉnh. Việc từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi theo Các Điều khoản này tùy thuộc vào bất kỳ quyền nào mà Quý khách có thể hưởng theo quy định của pháp luật.

12.2 Quý khách hiểu rõ và đồng ý rằng việc Quý khách truy cập và sử dụng các Website Bán Hàng sẽ mang lại những rủi ro cho riêng Quý khách mà “theo nguyên trạng” và “sẵn có” của Website Bán Hàng. Đặc biệt, chúng tôi không đảm bảo với Quý khách rằng:

việc truy cập và sử dụng Website Bán Hàng, kể cả cho mục đích mua Sản phẩm thông qua các cửa hàng trực tuyến, sẽ đáp ứng yêu cầu của Quý Khách (và Quý khách thừa nhận rằng Quý khách đã dựa trên kinh nghiệm riêng, kỹ năng và sự phán đoán của mình để đánh giá Website Bán Hàng và các Sản phẩm và rằng Quý khách hài lòng về sự thích hợp của Website Bán Hàng và các Sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu của Quý khách); hoặc 
(b) việc truy cập vào Website Bán Hàng của Quý khách sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi, đảm bảo kịp thời và an toàn.

12.3 Nếu bất kỳ điều kiện, bảo đảm, bảo lãnh hoặc các quy định khác được ngụ ý hay áp đặt liên quan đến hợp đồng (cho dù dựa vào luật pháp, pháp luật thông thường hoặc bằng cách khác) và không thể bị loại trừ (một “Điều khoản không thể loại trừ”), và chúng tôi có khả năng hạn chế sự đền bù của Quý khách đối với một vi phạm về Điều khoản không thể loại trừ, để trách nhiệm của chúng tôi đối với Sản phẩm cho vi phạm về Điều khoản không thể loại trừ như vậy được giới hạn trong một hoặc những công việc sau đây, tùy theo lựa chọn của chúng tôi:

(a) Liên quan đến hàng hóa, việc thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hoá, thanh toán các chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; hoặc 
(b) Liên quan đến dịch vụ, cung cấp các dịch vụ hoặc thanh toán các chi phí nhằm cung cấp lại dịch vụ.

Luật áp dụng yêu cầu một số thông tin hoặc thông tin liên lạc chúng tôi gửi đến Quý khách dưới dạng văn bản. Khi sử dụng Website Bán Hàng, Quý khách chấp nhận rằng thông tin liên lạc với chúng tôi sẽ được chủ yếu là thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thư điện tử hoặc cung cấp cho Quý khách thông tin bằng cách đăng thông báo trên Website Bán Hàng. Đối với những mục đích liên quan đến Hợp đồng mua bán, Quý khách đồng ý phương tiện điện tử này là các thức trao đổi và công nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các phương tiện trao đổi khác mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng phương tiện điện tử đều tuân thủ yêu cầu pháp luật đối với cách thức giao tiếp như vậy là bằng văn bản. Các Điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo luật định.

19.1 Chúng tôi tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng qua các hình thức sau:

(a) Tại website liên hệ: http://www.bavaen.com/lien-he-ho-tro
(b) Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 090 99999 20

19.2 Chúng tôi có thể thông báo cho Quý khách tại một trong hai địa chỉ thư điện tử hoặc bưu điện mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng, hoặc trong bất kỳ cách nào quy định tại Điều 14 nêu trên. Thông báo sẽ được coi là đã nhận ngay khi được đăng trên Website Bán Hàng trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi một thư điện tử được gửi đi, hoặc ba (3) ngày kể từ ngày gửi thư. Việc gửi thông báo cho Quý khách được chứng minh là đã hoàn thành khi thư được đóng dấu, ghi đúng địa chỉ nhận và nhận bởi bên chuyển phát hoặc thư điện tử này đã được gửi đến đúng địa chỉ thư điện tử được chỉ định bởi người nhận.

Trong trường hợp Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ quy định nào trong Các Điều khoản này hoặc bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng mua bán là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các quy định đó sẽ vô hiệu và các điều khoản còn lại vẫn sẽ tiếp tục có giá trị trong phạm vi pháp luật cho phép.

24.1 Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các quy định trong Các Điều khoản này thông qua việc đăng tải nội dung trên Website Bán Hàng. Các sửa đổi này được thực hiện để đối ứng với những thay đổi của luật pháp, các phương thức thanh toán và để thích ứng đối với thay đổi trong cách thức hàng hóa được cung cấp, tuy nhiên, Các Điều khoản cũng có thể được sửa đổi bởi bất kỳ lý do nào khác và theo quyết định riêng của chúng tôi.

24.2 Quý khách sẽ tuân theo các chính sách và các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm Quý khách đặt Sản phẩm trên Website Bán Hàng trừ khi có sự thay đổi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp này, sự thay đổi sẽ được áp dụng cho cả các Đơn đặt hàng tại thời điểm trước của Quý khách nhưng chưa được chúng tôi gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm), hoặc trong trường hợp chúng tôi thông báo cho Quý khách về những thay đổi kể trên trước khi chúng tôi gửi cho Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm (trong trường hợp này chúng tôi có quyền giả định rằng Quý khách đã chấp nhận sự thay đổi đối với Các Điều khoản như kể trên trừ phi chúng tôi nhận được thông báo của Quý khách trong thời hạn bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên biên nhận nhận được Sản phẩm).

Các điều khoản trên đây được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch thông qua Website Bán Hàng không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

26.1 Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào trên Website Bán Hàng tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán Hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả Đơn đặt hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi cần phải từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi chúng tôi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, chúng tôi sẽ thanh toán chi phí hợp lý cho Quý khách và bồi thường thiệt hại xảy ra nếu Quý khách chứng minh được thiệt hại gây ra cho Quý khách do việc từ chối Đơn đặt hàng của chúng tôi.

27.2 Trường hợp chúng tôi hủy Đơn đặt hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn đặt hàng của mình, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục hoàn tiền và thủ tục khác để được nhận khoản thanh toán cho chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 13.5 (a) trên đây.

27.3 Chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán Hàng khi chúng tôi chưa gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán Hàng hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán Hàng sau khi chúng tôi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm cho Quý khách.

Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các Sản phẩm trên Website Bán Hàng. Mỗi Đơn đặt hàng chỉ được sử dụng một (01) phiếu giảm giá. Với những Đơn đặt hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá. Tất cả phiếu giảm giá có thể áp dụng với một số sản phẩm. Không áp dụng với sản phẩm có ghi chú “Sản phẩm này không được áp dụng với phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, voucher hoặc các hình thức khuyến mại khác”. 
Nếu Quý khách có phiếu quà tặng điện tử hoặc phiếu khuyến mãi và có ghi điều khoản có thể chuyển nhượng thì phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và Quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó. 
Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên Website Bán Hàng, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá. 
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ phiếu khuyến mãi, phiếu quà tặng điện tử hay phiếu quà tặng điện tử nào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này. 
Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải thanh toán thêm qua các cách thanh toán khác.

 

Bạn Đang Tìm Kiếm Hỗ Trợ?